បណ្ណសារស្លាក: សកម្មសំខាន់សម្រាប់បង្អួ 8.1

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 លេខ​កូ​ខ​ទំនិញ 2018

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 លេខ​កូ​ខ​ទំនិញ 2018         កំណត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 លេខ​កូ​ខ​ទំនិញ 2018   ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8.1 លេខ​កូ​ខ​ទំនិញ 2018 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows គឺតែងតែមានដូចជាឆ្អឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់កំព្យូទ័រនិងជាពេលវេលានឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមថ្មីនៃបង្អួចក្រុមហ៊ុន Microsoft បានយាងមកក្នុង market.Now នេះថ្ងៃដូចដែលអ្នកបានដឹងបង្អួច 8 បានបើកដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារហើយវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសគឺអស្ចារ្យ ...

អាន​បន្ថែម »