අපොයි! එය ඔබගේ ජාවාස්ක්රිප්ට් අක්රීය ඇති බව පෙනී යයි. සඳහා එය පෙනී අදහස් වන්නේ ලෙස ඔබ විසින් මෙම පිටුව බැලීම සඳහා, අපි ඔබේ කරුණාකර Javascript ඔබ නැවත සක්රීය කරගැනීමට කරුණාකර ඉල්ලා!

මෙම Sims Freeplay හොරා 2016

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

x

ද සොයා බලන්න

Satzo මුරපදය හැකින් මෘදුකාංග 2016 සම්පූර්ණ සංස්කරණය